Follow

Submissions from 2014

Link

美莉與小二, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

閃/光, Wai Ying CHAN (陳惠英)

亂世修行, Wan Kan CHIN

劫後餘生 : 香港風俗錄存, Wan Kan CHIN

粵語學中文, 愈學愈精神, Wan Kan CHIN

讀破萬卷書 : 陳雲的書評及藝評, Wan Kan CHIN (陳云根)

身土不二, Wan Kan CHIN

香港城邦論 II : 光復本土, Wan Kan CHIN

Link

《儀禮 ‧ 士冠禮》冠者取脯適東壁見母解, Tzu Pin HSU (許子濱)

《左傳》「晏嬰麤縗斬」楊伯峻注商榷, Tzu Pin HSU (許子濱)

Environmental ethics and aesthetics : the Laozi revisited, Yim Tze, Charles KWONG

千里晨芳, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

從《影梅庵憶語》看文學書寫之"眞"與"誠", Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

Link

詞中的第一身女性觸覺 : 以李清照為例, Yim Tze, Charles KWONG

PDF

陽醜‧鬼王與神堂 : 論〈慶豐年五鬼鬧鍾馗〉的造神過程, Yin Ping, Grace LAU

語文縱橫 : 文・思・意, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍) and Che Bun CHENG (鄭滋斌)

「六月棲棲」諸訓平義, Hung Kai LEE (李雄溪)

嶺南大學經學國際學術研討會論文集, Hung Kai LEE (李雄溪), Ching Chang LIN (林慶彰), Chiu Hua CHIANG (蔣秋華), and Tzu Pin HSU (許子濱)

Link

The public sphere and literary journals : an investigation of the discursive formation of new fiction's utopian imagination in late Qing, Shuk Man LEUNG

從「詮釋」看夏綸「戲曲教化」觀與表忠傳奇《無瑕壁》的編寫和點評, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

李清照詞的「花相」觀想, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

文化與影像 : 香港中、西飲食文化印記, Yan Ho SIU

PDF

略論戰國文字類化構形特徵, Yan Ho SIU

飲食、血親與慾望 : 以蘇童的〈堂兄弟〉與〈玉米爆炸記〉為例, Yan Ho SIU

與蘇童對談 : 江南吃貨的酒食印記, Tong SU and Yan Ho SIU

史漢研究, Chunhong WANG (汪春泓)

在汉代诗学背景下看曹丕、曹植诗歌之比较, Chunhong WANG (汪春泓)

論《漢書》之成書以及前漢《春秋》學之命運, Chunhong WANG (汪春泓)

售书者和民族文化, Zidong XU (許子東)

四部文學史, Zidong XU (許子東)

寫作時間與文學史現場, Zidong XU (許子東)

《郁达夫新论》跋, Zidong XU (许子东)

Submissions from 2013

Link

一行詩, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

小二與美莉, Wai Ying CHAN (陳惠英)

記與行 : 散文的情與思, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

在中文系教小說創作 : 講談寫作坊的教學實踐, Wan Kan CHIN

香港保衛戰, Wan Kan CHIN

香港大靈異(二集), Wan Kan CHIN

香港遺民論, Wan Kan CHIN

Link

《左傳》「葬鮮者自西門」與「卿喪自朝」解, Tzu Pin HSU (許子濱)

戴震《屈原赋注》成书考 : 兼论《安徽丛书》本《屈原赋注初稿三卷》为伪书说, Tzu Pin HSU

Link

Making poetry with alcohol : wine consumption in Tao Qian, Li Bai and Su Shi, Yim Tze, Charles KWONG

Reflections on a century of exploration : whither Chinese poetry?, Yim Tze, Charles KWONG

中國古代自然詩中的自然美學, Yim Tze, Charles KWONG

滄海浪迹, Yim Tze, Charles KWONG

小道具 : 紫釵與試鍊 : 論唐滌生編粵劇《紫釵記》, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍)

「情中聖」與接受 : 論《紫釵記》(1957) 的李益, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍)

Link

暴劫、受難與超越死亡 : 論《剪燈新話》中的〈翠翠傳〉和〈愛卿傳〉, Yin Ping, Grace LAU

Link

異類、救助與偽裝 : 論〈樊夫人〉中的拯救型母仙, Yin Ping, Grace LAU

神祇、崇拜與文化 : 神話文學論集, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍)

論裴鉶《崔煒》中的試鍊之旅, Yin Ping, Grace LAU

Link

重像、情與反抗 : 論唐滌生編《再世紅梅記》, Yin Ping, Grace LAU

論高本漢之誤釋禮俗 : 以《雅》、《頌》注釋為例, Hung Kai LEE

也斯的五〇年代 : 香港文學與文化論集, Ping Kwan LEUNG (也斯); Shuk Han, Mary WONG (黃淑嫻); Zijiang SONG (宋子江); Haiyan SHEN (沈海燕); and Ching Hang, Matthew CHENG (鄭政恆)

夏綸及其劇作思想探微, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

戰後香港的飲食影像 : 以五、六十年代香港電影為研究核心, Yan Ho SIU

無盡的文學盛宴 : 也斯跨界的飲食視野, Yan Ho SIU

越界的味覺漫遊 : 論也斯遊記中的飲食意涵, Yan Ho SIU

武化到文化之转变 : 论汉大赋的形成, Chunhong WANG

《汉书‧二疏传》的养老主题与南朝宫体艳情之关系, Chunhong WANG

論《淮南子》與“智伯”其人, Chunhong WANG

Link

女飛俠黃鶯 : 從上海到香港, Yan, Vivien WEI

中環人, Shuk Han WONG

女性书写 : 文学、电影与生活, Shuk Han WONG

易文的50年代都市小說 : 言情、心理與形式, Shuk Han WONG

眞實的謊話 :易文的都市小故事, Shuk Han, Mary WONG (黃淑嫻)

香港影像書寫 : 作家、電影與改編, Shuk Han, Mary WONG

中国网络上的意识形态, Zidong XU

Link

教資會到底想要什麼?, Zidong XU

“文革故事”與“后文革故事” : 關于莫言的長篇小說《蛙》, Zidong XU

告別人間滋味, 《告別人間滋味》也斯紀念特刊編輯委員會; Shuk Han, Mary WONG (黃淑嫻); and Yuk Kwan, Amanda HSU (許旭筠)

Submissions from 2012

優美宏壯與古雅 : 王國維詩學, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

這樣的一個手勢, Wai Ying CHAN (陳惠英)

急救中文. 初集, Wan Kan CHIN

留德隨想錄, Wan Kan CHIN

《左傳》「墮幣」及相關紀事考釋, Tzu Pin HSU (許子濱)

《左傳》禮制與"三禮"有合有不合說, Tzu Pin HSU

Link

「內美」與「脩能」 : 詩人與詩, Yim Tze, Charles KWONG

東山零雨, Yim Tze, Charles KWONG

翠韻芊芊, Yim Tze, Charles KWONG

隔岸留痕, Yim Tze, Charles KWONG

PDF

不遇、補償與辟邪 : 論〈慶豐年五鬼鬧鍾馗〉, Yin Ping, Grace LAU

神話・仙話・鬼話 : 古典小說論集, Yin Ping, Grace LAU

讀《現代漢語大詞典》, Hung Kai LEE (李雄溪)

序 : 從學術研究、學科教育到社區關懷 : 討論香港文學與電影的意義, Ping Kwan LEUNG and Shuk Han WONG

香港文學與電影, Ping Kwan LEUNG (梁秉鈞); Shuk Han, Mary WONG (黃淑嫻); Hai Yan SHEN (沈海燕); and Ching Hang, Matthew CHENG (鄭政恆)

【中吕·朝天子】山中杂书, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【中吕·朝天子】湖上, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【中吕·红绣鞋】春日湖上 : 二首其二, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【中吕·红绣鞋】西湖雨, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·寿阳曲】: 云笼月, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·寿阳曲】: 从别后, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·寿阳曲】: 心间事, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·雁儿落兼得胜令】: 六首其一, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·雁儿落兼得胜令】: 六首其二, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·雁儿落兼得胜令】: 六首其六, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

【双调·雁儿落兼得胜令】: 六首其四, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

戲曲類型化角色與"群怨"關係 : 昆曲折子戲《看狀》、《寫狀》新探, Sau Ieng SI TOU

自成天地"歸來堂" : 李清照青州時期作品探論, Sau Ieng SI TOU

【黄钟·人月圆】: 为细君寿, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)