Files

Download

Download Full Text (17.6 MB)

Description

本紀錄的嶺南歌集為香港嶺南中學編印,下列為時任校長陳汝銳為歌集撰寫的序:

本校編刊歌集,始於一九二二年。時本校初建,欲使員生發揚嶺南之精神,了解基督教之真諦,人必各手一編,時習歌詠、斯收效至宏且速。抑持歌無論合唱或獨唱,其聲調之鏗鏘,涵義之美妙,與乎節拍之抑揚頓挫,皆足以陶治性情,激發志氣,因不待贅言矣。斯集先後經刊五版,此次重編,全部用五線譜,教前更有改進。所採詩歌其性質略分三類: (一) 嶺南傳統名歌,(二) 基督教教會最通行之詩歌, (三) 關於兒童生活上有益之詩歌,皆選其聲調辭意之最美妙者,使內容更為充實,編者劉慧嫻嫻先生,繪封面者黃潮寬先生,抄寫英文楊素伯先生,并向真光中學借用一部分電版,均屬構成本歌集之主要因素,謹此誌謝。

陳汝銳序於香港嶺南中學

一九五零年九月四日

Publication Date

9-1950

Publisher

香港嶺南中學

City

香港

Comments

本記錄的原印刷本為1943年榮社李毓宏學長的珍藏本,於2014年6月經由其家人轉贈嶺南檔案室保存。

Recommended Citation

香港嶺南中學 (編) (1950)。《嶺南歌集》。香港 : 香港嶺南中學。

嶺南歌集

Share

COinS