2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium

Follow

Submissions from 2007

Link

歷史的建構 = The construction of history | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Kwok Ming MA (馬國明), Kam Fai CHAN, Kam Fong KAN, Si CHEN (沈思), Yulan XIE (謝玉蘭), Baoshan LIANG (梁寶珊), Lizhu HAN (韓麗珠), and Weiji YAN (嚴偉基)

Link

普及文化中的性別身份 = Gender identity in popular culture | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Marsha LUI, Natalia CHAN, Po Shan LEUNG, Mingkuang CHEN (陳銘匡), and Shuyin HU (胡淑茵)

Link

藝術與文化政策 = Media art and cultural policy | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Muriel LAW, King Chung SIU, Samual CHOY, Qiuyu ZHANG (張秋玉), Jiaxin LUO (羅嘉欣), Jiayan LI (李嘉言), and Huimin XU (許惠敏)

Link

虛擬的震撼 = The impact of virtuality | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Yuk Ming, Lisa LEUNG (梁旭明); Siu Leung LI (李小良); Hairong HUANG (黃海榮); and Dejian XIAO (蕭德健)

Link

公私不分 = Privatizing the public and publicizing the private | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Iam Chong IP (葉蔭聰); Yan Chi, Jackie KWOK; Wai Leuk CHOI; Zhuoxin ZHU (朱焯信); Zhihao ZHANG (張智浩); Qiuyun LI (李秋筠); Meifang YU (余美芳); and Grace YEE

Link

Closing | 2007 MCS 年度研討會 = 2007 Annual MCS Symposium | Wing Sang LAW (羅永生); Ching Kiu, Stephen CHAN (陳清僑); and Siu Leung LI (李小良)