•  
  •  
 

Article Title

王昭君

Publication Date

January 1931

摘要

昭君之名字,據正史及語林筆記之類所載,有兩種不同之說。一說是王氏女名檣字昭君,一說是王氏女名昭君字檣。到底那一說為是,前代未有定案。茲將討論之於下。未討論之前,先把古藉上關於昭君姓名之記載,列出來一看。

Recommended Citation

張長弓(1931)。王昭君。《嶺南學報》,2(2),114-136。檢自: http://commons.ln.edu.hk/ljcs_1929/vol2/iss2/6

Share

COinS