Follow

Submissions from 2017

PDF

Toward an innovative poetics : Wang Changling on Yi 意 and literary creation, Zongqi CAI

PDF

王昌龄以“意”为中心的创作论及其唯识学渊源, Zongqi CAI

PDF

领字与慢词节奏丶句法丶结构的创新, Zongqi CAI

PDF

跨文明研究视阈中的中国古典文学研究 : 蔡宗齐教授访谈, Zongqi CAI and Min HE

一萬公里以外, Wai Ying CHAN (陳惠英)

榆樹與紅磚屋, Wai Ying CHAN (陳惠英)

水漾, Wai Ying CHAN (陳惠英)

1903, September : Sherlock Holmes comes to China, Yan, Vivien WEI

1972–1973, 2000 : a subtle encounter : Tête-bêche and In the mood for love, Shuk Han, Mary WONG

Submissions from 2016

Link

小令语言艺术研究 : 句法之“破”与“立”, Zongqi CAI (蔡宗齊)

Link

個人房間與公共空間, Wai Ying CHAN (陳惠英)

穿越與存在 : 對照現實的書寫, Wai Ying CHAN (陳惠英)

鋪上檯布的午餐, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

從《左傳》、《列國志傳》及《新列國志》 鄭伯克段故事看經學通俗化的進程, Tzu Pin HSU (許子濱)

Link

禘莫盛於灌 : 由唐寫本《論語》鄭注重探「禘自既灌而往」章的詮解問題, Tzu Pin HSU (許子濱)

Link

Material fetters and spiritual transcendence : Zhuang Zi and environmental thought, Yim Tze, Charles KWONG

Link

「多少楼台烟雨中」 : 从杜牧诗看自然之道中的历史感, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

師生之間, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

Link

獻母詩二首, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

Link

珍惜知足能常樂?, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

白鶴清江, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

雲溪蝶舞, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

Link

粵語就係咁唱得! 五六十年代的表演與說唱, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍) and Kin Chong LAW (羅劍創)

汤显祖“闲”的美学, Sau-ieng SI TOU (司徒秀英)

字也活著 : 論紀錄片《東西》對也斯創作的處理與再現, Yan Ho SIU

前汉昌邑王考, Chunhong WANG (汪春泓)

吴汝纶诗学初窥, Chunhong WANG (汪春泓)

《文心雕龙》与《汉书·艺文志》渊源关系研究, Chunhong WANG (汪春泓)

谈前汉吴楚七国之乱及其影响 : 上, Chunhong WANG (汪春泓)

谈前汉吴楚七国之乱及其影响 : 下, Chunhong WANG (汪春泓)

谈前汉吴楚七国之乱及其影响 : 中, Chunhong WANG (汪春泓)

Link

學者推介書海撈珍 讀在亂世給高中生的書單, Nga Ting WONG (黃雅婷); Ming SING (成名); Yik Fai TAM (譚翼輝); Wai Ying CHAN (陳惠英); and Ping Kuen, Bruce LUI (呂秉權)

我參與也斯紀錄片拍攝的感受, Shuk Han, Mary WONG

蘇童在香港 : 圖文記事簿, Shuk Han, Mary WONG (黃淑嫻)

評選之後, Shuk Han, Mary WONG

现代文学批评的不同类型, Zidong XU (許子東)

《香港文學》與香港文學, Zidong XU (許子東)

香港當代作家作品選集.亦舒卷, Yishu (亦舒) and Wai Ying CHAN (陳惠英)

Submissions from 2015

Link

Introduction : the primacy of sound in Chinese poetry, Zongqi CAI

Link

Sound over ideograph : the basis of Chinese poetic art, Zongqi CAI

Link

小令词牌和节奏研究 : 从与近体诗关系的角度展开, Zongqi CAI (蔡宗齊)

Link

诗歌与意识形态 : “诗经”在汉代的经典化, Zongqi CAI, Haixia CHEN, and Jianguo CAO

汉魏晋五言诗的演变 : 四種诗歌模式与自我呈现, Zongqi CAI (蔡宗齐) and Jing CHEN (陈婧)

一個下午, Wai Ying CHAN (陳惠英)

一個黃昏, Wai Ying CHAN (陳惠英)

一隻陶料厚重白底黃色大笑臉茶杯, Wai Ying CHAN (陳惠英)

世界真的這麼大, Wai Ying CHAN (陳惠英)

活在夹缝间 : 现代诗的山水与城市, Wai Ying CHAN (陈惠英)

左膠禍港錄 : 香港政治困局大解謎, Wan Kan CHIN (陳云根)

廣東雅言, Wan Kan CHIN (陳云根)

想得出,寫得到, Wan Kan CHIN (陳云根)

深水埗 : 大家捱出頭的地方, Wan Kan CHIN (陳云根)

漢邦中文課本. 第一冊, 天地人, Wan Kan CHIN (陳云根)

經典啟蒙讀本, Wan Kan CHIN (陳云根)

殖民地美學, Wan Kan CHIN (陳云根) and Siu Wai, Isabella YUN (甄小慧)

《左傳》“請安”及相關紀事釋義辨疑 : 《左傳》與《儀禮》互證之一例, Tzu Pin HSU (許子濱)

漢人《詩經》自然興象說發微, Tzu Pin HSU (許子濱)

Link

兩載與摯友重聚二首, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

從《采桑子》組詞看歐陽修的自然意識, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

民俗与文学 : 古典小说戏曲中的鬼神, Yin Ping, Grace LAU (刘燕萍)

神話、成長與復生 : 論也斯〈養龍人師門〉, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍)

Link

螺神、任務婚與難題 : 論(唐)《原化記》〈吳堪〉, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍)

粤劇與改編 : 論唐滌生的經典作品, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍) and So Yee, Suyi CHEN (陳素怡)

Link

再論香港殖民地色彩詞語的廢存 : 從“太平紳士”到街道名稱, Hung Kai LEE (李雄溪)

Link

新詞探源 : 從“翻叮”說起, Hung Kai LEE

Link

英華書院與《伊索寓言》的國學化, Hung Kai LEE (李雄溪)

《左傳》導讀, Chow Yiu SIN (單周堯) and Tzu Pin HSU (許子濱)

背灯遗恨, Sau Ieng SI TOU (司徒秀英)

從英式到港式 : 論茶餐廳及其飲食的傳承與轉化, Yan Ho SIU (蕭欣浩)

Link

「經學之傳承與開拓」國際學術會議報導, Yan Ho SIU

詠物與抒情 : 論也斯飲食詩中的融合與轉化, Yan Ho SIU

Link

体用结合 : 吴汝纶文章学理路, Chunhong WANG (汪春泓)

Link

《漢書.古今人表》與《漢書.藝文志》淵源關係淺探, Chunhong WANG (汪春泓)

论山水诗与陈郡谢氏之关系 : 兼论“庄、老告退,而山水方滋”, Chunhong WANG (汪春泓)

福爾摩斯與道家解藥 : 談《老殘遊記》中的一椿公案, Yan, Vivien WAN

左傳, Ming ZUOQIU (左丘明), Chow Yiu SIN (單周堯), Tzu Pin HSU (許子濱), and Tsung I JAO (饒宗頤)

Submissions from 2014

PDF

The richness of ambiguity : a Mencian statement and interpretive theory and practice in premodern China, Zongqi CAI (蔡宗齊)

Link

介绍一种解释近体诗格律的新方法, Zongqi CAI (蔡宗齊)

Link

早期五言詩新探 : 節奏、句式、結構、詩境 A New Exploration of Early Pentasyllabic Poetry: Rhythms, Syntax, Structures, and Visions, Zongqi CAI (蔡宗齊)

Link

吶喊的景觀, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

看.女人, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

美莉與小二, Wai Ying CHAN (陳惠英)

Link

閃/光, Wai Ying CHAN (陳惠英)

亂世修行, Wan Kan CHIN

劫後餘生 : 香港風俗錄存, Wan Kan CHIN

粵語學中文, 愈學愈精神, Wan Kan CHIN

讀破萬卷書 : 陳雲的書評及藝評, Wan Kan CHIN (陳云根)

身土不二, Wan Kan CHIN

香港城邦論 II : 光復本土, Wan Kan CHIN

Link

《儀禮 ‧ 士冠禮》冠者取脯適東壁見母解, Tzu Pin HSU (許子濱)

《左傳》「晏嬰麤縗斬」楊伯峻注商榷, Tzu Pin HSU (許子濱)

Environmental ethics and aesthetics : the Laozi revisited, Yim Tze, Charles KWONG

千里晨芳, Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

從《影梅庵憶語》看文學書寫之"眞"與"誠", Yim Tze, Charles KWONG (鄺龑子)

詞中的第一身女性觸覺 : 以李清照為例, Yim Tze, Charles KWONG

PDF

陽醜‧鬼王與神堂 : 論〈慶豐年五鬼鬧鍾馗〉的造神過程, Yin Ping, Grace LAU

語文縱橫 : 文・思・意, Yin Ping, Grace LAU (劉燕萍) and Che Bun CHENG (鄭滋斌)

「六月棲棲」諸訓平義, Hung Kai LEE (李雄溪)

嶺南大學經學國際學術研討會論文集, Hung Kai LEE (李雄溪), Ching Chang LIN (林慶彰), Chiu Hua CHIANG (蔣秋華), and Tzu Pin HSU (許子濱)

Link

The public sphere and literary journals : an investigation of the discursive formation of new fiction's utopian imagination in late Qing, Shuk Man LEUNG